Uwaga! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii wykorzystywane są m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z niniejszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Czytaj więcej na temat plików cookies | Akceptuję, zamknij

Statut klubu

STATUT WODNIACKIEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SP 30 w LUBLINIE

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30 i zwane jest dalej „Klubem”.
 2. Klub zrzesza uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 oraz uczniów innych szkół lubelskich, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2.

Terenem działania i siedzibą Klubu jest miasto Lublin.

§3.

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4.

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach i własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych.

§5.

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

§6.

Celem Klubu jest:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i rekreacyjnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków Klubu.
 2. Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej mającej na celu wszechstronny rozwój uczniów.
 4. Prowadzenie procesu szkolenia z zakresu pływania sportowego w ramach prowadzenia klas profilowanych w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie.
 5. Starty w zawodach pływackich rangi okręgowej oraz centralnej.
 6. Organizowanie zajęć, imprez i obozów sportowo - profilaktycznych.
 7. Promocja i ochrona zdrowia.
 8. Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych.
 9. Upowszechnianie udziału dzieci i młodzieży w turystyce i wypoczynku.
 10. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych.

§7.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorami Szkół, Radami Szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§8.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.

 1. Członkami Klubu mogą zostać uczniowie szkół, rodzice uczniów i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych z tym, że do wieku 16 lat bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§10.

Członkowie, z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 2 mają prawo do:
 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania ze sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§11.

Do obowiązków członków Klubu należy:
 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

§12.

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu za zaleganie z opłatą składek członkowskich bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Statutowej Klubu przez okres 1 roku.
 3. Wykluczenie, o którym mowa w §22.
 4. Rozwiązanie Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu.

§13.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu./
 3. Decyzje wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§14.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, co okres ustalony dla kadencji władz Klubu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na wniosek 1 ogółu członków uprawnionych do głosowania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§15.

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej, profilaktycznej i finansowej działalności Klubu.
  2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
  4. Wybór Zarządu i jego Prezesa.
  5. Wybór Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego.
  6. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Klubu.
  7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§16.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Członkowie na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 5. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.
 6. Członkowie zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§17.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 3. Zatwierdzanie programów sekcji, imprez oraz obozów sportowych i profilaktycznych.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji problemowych i innych jednostek organizacyjnych Klubu.
 5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 6. Przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie z listy członków Klubu.
 7. Ustalanie trybu płacenia i wysokości składek członkowskich oraz zwalniania z ich płacenia.
 8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Rozstrzyganie sporów między członkami Klubu powstałych w związku z działalnością Klubu.
 10. Wybór nowego Prezesa spośród członków Zarządu w trakcie trwania kadencji w przypadku ustąpienia dotychczasowego Prezesa, do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania.
 11. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§18.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,
  3. Składania sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i przedsięwzięć Zarządu. Jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem Klubu, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§19.

 1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka władz Klubu, podejmuje władza, której jest on członkiem, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy jej składu.
 3. Odwołany lub zawieszony członek władz Klubu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Wniesienie odwołania od uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.

§20.

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnienia swoich składów przez kooptację spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Nagrody i kary.

§21.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody, z zachowaniem przepisów prawnych.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§22.

 1. Za naruszenie statutu, uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania członkom następujących kar:
  1. Upomnienia.
  2. Nagany.
  3. Zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy.
  4. Wykluczenia.
 2. Ukaranemu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.
 3. Zasady i tryb postępowania w sprawach karania członków może określić Zarząd w odrębnym regulaminie.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu.

§23.

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
  1. Składek i opłat członkowskich.
  2. Darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.
  3. Dotacji na zadania samorządowe i państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi.
  4. Dochodów z własnej działalności statutowej i majątku.
  5. Dochodów z działalności gospodarczej.
  6. Innych wpływów.

§24.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub Wice –Prezesa, lub podpisy dwóch członków Zarządu.
 2. W umowach między Klubem, a członkami zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§25.

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§26.

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Klubu podjęte większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji i przeznaczenie majątku Klubu.